top of page

Start ditt eget

Syng deg friskere-kor!

1

Jobb med målsettingen

Flere i målgruppen har utfordringer med ensomhet og isolasjon. Å delta i et Syng deg friskere-kor kan avhjelpe ensomhet og gi en opplevelse av tilhørighet.

 

Å legge til rette for mestring og økt selvtillit er sentralt i et Syng deg friskere - kor. Så langt som mulig skal aktiviteten støtte den enkeltes recoveryprosess. Det vil si være meningsfylt og styrke deltakernes selvtillit.

Å involvere deltakerne i tilrettelegging og praktiske oppgaver styrker selvtilliten for den enkelte, for eksempel å ordne i stand til øvelser og ha ansvar for pauser med enkel servering. Noen har også forutsetninger for å ta på seg musikalske oppgaver som for eksempel oppvarming og utvelging av repertoar. Vi anbefaler å etablere et styre med deltakere fra koret og musikalsk/faglig ledelse.

2

Læring, mestring og tilrettelegging

Målet er å tilrettelegge for mestring og trivsel, og slik imøtekomme deltakernes ulike livssituasjoner og behov. 

Syng deg friskere skal være en arena for utvikling, mestring og 

læring. Å finne riktig repertoar, sangfaglig nivå og å ha felles målsettinger er sentrale faktorer for å lykkes. Målet er å skape større trygghet rundt egen stemme, for hver enkelt. Derfor jobber vi mye med å bli kjent med egen stemme, og utvikle denne på en sunn og god måte. Vi jobber også en del med pust, puls og rytme gjennom artige øvelser.   

 

Gjennom koret lærer man noe nytt; man utvikler seg og blir tryggere, og kan få nye tiltrodde oppgaver både musikalsk og organisatorisk i koret. 

3

Rekruttering og lokalisering

Å gjøre informasjon tilgjengelig for folk er viktig for å kunne rekruttere deltakere  

 

Alminneliggjøring er et viktig prinsipp for et Syng deg friskere - kor. Vi anbefaler derfor å gå bredt ut til befolkningen, inkludert personer som mottar tjenester fra helse - og velferdstjenestene. Lokalavisa, sosiale medier og kulturtiltak kan være gode kanaler å benytte, i tillegg til helsetjenestene og NAV. 

Å ha et godt lokale egnet for sang, dvs. at akustikken oppleves god, er viktig. Flere kor har øvingene i helsetjenestene sine lokaler, for eksempel et aktivitets/mestringssenter. Å øve i lokaler som benyttes av folk flest, for eksempel kulturhuset, støtter opp under prinsippet om alminneliggjøring. Et lett tilgjengelig og romslig lokale med tilgang til piano er en stor fordel. Det kan også være nødvendig å legge til rette for transport for enkelte deltakere. Å gi deltakerne informasjon og oppfølging etter behov er bra.  

4

Samarbeid og finansiering

Målet er at Syng deg friskere-kor skal bli et profesjonelt tilbud gjennom helsetjenesten. 

Sang på blå resept? Vi vet at Syng deg friskere hjelper for den psykiske helsen. Derfor bør denne aktiviteten tilbys og finansieres og forankres i offentlig sektor, gjerne i et samarbeid mellom helsetjenesten og kulturetaten. 

Frivillige kan også ha en rolle, men ikke ha hovedansvaret.

For å finansiere oppstart og honorar til kompetent dirigent, finnes det muligheter for å søke om midler eksternt og internt. Haugesund har for eksempel søkt om og mottatt midler fra Extrastiftelsen. Gamle bydel Oslo har søkt internt i helsetjenesten. Fylkesmannen tildeler også midler til prosjekter i de  kommunale psykisk helse - og rustjenestene.

Profesjonell musikalsk og pedagogisk bakgrunn hos dirigenten er nødvendig. Vår og andres forskning viser at relasjonell og personlig kompetanse har betydning for deltakernes opplevelse. De fleste korene vi kjenner til ledes av sangpedagoger, musikkterapeuter eller helsepersonell med musikalsk tilleggsutdanning. Å være et team som samarbeider om planlegging og gjennomføring er uansett viktig.

5

Definer hvem som skal delta

Målgruppen er hovedsakelig personer som har utfordringer med sin psykiske helse. I utgangspunktet anbefaler vi en åpen dør, med minst mulig begrensninger.

 

Motivasjon for og lyst til å delta er nummer en. Gode sangferdigheter er ikke et kriterium for å delta. Folk som ikke har særskilte utfordringer og ansatte kan også stille, særlig  i en oppstartfase. Noen Syng deg friskere - kor har kun deltakere med utfordringer, andre har en miks. Det er eksempler på at kor har støtt på utfordringer på grunn av store forskjeller i funksjonsnivå. Derfor kan det være lurt å tenke over sammensetningen på forhånd.

bottom of page